Jak wypełnić zawiadomienie ZAW-FA na potrzeby KSeF?

Jak wypełnić zawiadomienie ZAW-FA na potrzeby KSeF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, jako właściciel firmy, nie jest konieczne składanie dodatkowych zgłoszeń w urzędzie skarbowym, aby móc skorzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Przedsiębiorca może zalogować się do KSeF, korzystając z autoryzacji poprzez podpis zaufany (ePUAP) lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Inaczej ma się sprawa w przypadku podatników będącymi osobami nie fizycznymi – np. Spółka z o.o. W tym przypadku uwierzytelnić się możemy za pomocą:

  • elektronicznej pieczęci kwalifikowanej
  • lub jako osoba fizyczna zgłoszona wcześniej na zawiadomieniu ZAW-FA

Podsumowując – aby zalogować się do KSeF z uprawnieniami właścicielskimi dla Spółki z o.o. należy posiadać elektroniczną pieczęć kwalifikowaną lub wcześniej zgłosić osobę fizyczną za pomocą zawiadomienia ZAW-FA , dla której przypisze się uprawnienia.

 

WAŻNE: Zawiadomienie ZAW-FA składa się

w urzędzie skarbowym w formie papierowej.

 

Jak wypełnić zawiadomienie ZAW-FA na potrzeby KSeF?

krok po kroku

W poz.1 w lewym górnym rogu należy wprowadzić NIP podatnika lub podmiotu, który nadaje lub odbiera uprawnienie w KSeF.

W poz.4  wypełnia się wtedy , gdy podatnik składa więcej niż jedno zawiadomienie ZAW-FA

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA

Jak wypełnić zawiadomienie ZAW-FA na potrzeby KSeF

poz.5 należy wpisać właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego do którego składamy druk

poz.6  należy zaznaczyć „x” cel złożenia formularza

  1. nadanie uprawnień, czyli wskazanie osoby uprawnionej do korzystania z KSeF ( tak zostało zaznaczone powyżej)
  2. odebranie uprawnień osobie, która już je posiada,
  3. zgłoszenie danych unikalnych identyfikujących kwalifikowany podpis elektroniczny podatnika. Należy zaznaczyć w przypadku zgłaszania kwalifikowanego podpisu elektronicznego niezawierającego NIP ani PESEL, którym będzie się posługiwała osoba wskazywana w części B.

B. DANE PODATNIKA LUB PODMIOTU, KTÓRY NADAJE LUB ODBIERA UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR

Jak wypełnić zawiadomienie ZAW-FA na potrzeby KSeF

 

W części B należy wskazać dane podatnika lub podmiotu, który nadaje lub odbiera uprawnienia do korzystania z KSeF.

poz.7 należy zaznaczyć „x” kto składa zawiadomienie ZAW-FA

  1. jeżeli jest to podmiot niebędący osobą fizyczną np.: spółką ( tak jak to zostało zaznaczone w przykładzie powyżej)
  2. jeżeli jest to organ egzekucyjny (w przypadku zaznaczenia tej opcji wypełnia się również pole 1. „podmiot niebędący osobą fizyczną”);
  3. jeżeli jest to osoba fizyczna np. jednoosobowy przedsiębiorca

poz.8 w tym miejscu osoby fizyczne podają swoje nazwisko oraz imię, pozostali – pełną nazwę spółki,

poz.9-17 w tych polach należy wpisać adres miejsca zamieszkania – w przypadku osób fizycznych lub siedziby – w przypadku pozostałych podatników,

poz.18-19 dane kontaktowe

C. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO JKORZYSTANIA Z KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR

Jak wypełnić zawiadomienie ZAW-FA na potrzeby KSeF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poz.20  należy tu wpisać identyfikator podatkowy osoby, której nadajemy lub odbieramy uprawnienia do KSEF:

(1) – NIP

(2) – PESEL

(3) – brak identyfikatora. Zaznacza się tylko w przypadku nierezydenta podatkowego, który nie posiada ani NIP ani PESEL.

poz.21 należy podać NIP ew. PESEL w zależności od tego, którą opcję zaznaczyliśmy wyżej.

poz.22-24 w tym miejscu podajemy nazwiska i imienia osoby, której nadajemy lub odbieramy uprawnienia do KSeF oraz datę urodzenia wskazywanej osoby, jeśli w polu 20 zaznaczyliśmy opcję numer 3.

poz.25-27 jeśli w polu numer 20 zakreśliliśmy opcję numer 3. W polach tych podajemy dane dotyczące dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazywanej osoby, jak rodzaj, numer, serię i kraj wydania tego dokumentu.

poz.28-38 w tych pozycjach należy podać adres miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z KSeF, wskazywanej w zawiadomieniu wraz z nr telefonu i adresem e-mail

WAŻNE :

Sekcji C –  NIE WYPEŁNIA SIĘ, jeśli w polu nr 6 Sekcji A zaznaczyliśmy kwadrat nr 3 – zgłoszenie danych identyfikujących podpis elektroniczny.

 

D. ZŁOSZENIE DANYCH UNIKALNYCH IDENTYFIKUJĄCYCH KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY NIEZAWIERAJĄCY NUMERU IDENTYFIKACJI PODFATKOWEJ (NIP) I NUMERU PESEL

poz.39 wskazujemy tu dane identyfikujące podpis elektroniczny (SHA-256), który nie zawiera ani NIP ani PESEL.

Sekcję tę uzupełnia się wtedy , gdy:

  • w Sekcji A poz.6 został oznaczony kwadrat numer 3 (zgłoszenie danych identyfikujących podpis elektroniczny) lub
  • w Sekcji A poz.6 został oznaczony kwadrat numer 1 (nadanie uprawnień) ale osoba, którą chcemy uprawnić do korzystania z KSeF (wymieniona w sekcji C) nie posiada ani NIP ani PESEL a ma kwalifikowany podpis elektroniczny nie zawierający tych danych.

Skąd uzyskać unikalne dane identyfikujące kwalifikowany podpis elektroniczny?
Dane te pobieramy z zainstalowanego w systemie certyfikatu.
Na przykładzie systemu WINDOWS:

W panelu sterowania wchodzimy w zarządzanie certyfikatami użytkowników. Aby wyszukać taką opcję możemy wpisać w polu wyszukiwania cłowo certfi:

Jak wypełnić zawiadomienie ZAW-FA na potrzeby KSeF - certyfikat osobisty numer unikalny

W kolejnym oknie wybieramy certyfikat osoby którą chcemy zgłosić i klikamy dwukrotnie myszką:

Dane unikalne sha-256 ksef zaw-fa gdzie znaleźć

W zakładce szczegóły będzie możliwy do skopiowania odcisk palca

 

E. PODPIS PODATNIKA LUB PODMIOTU / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

W Sekcji E należy złożyć podpis podatnika, podmiotu lub osoby reprezentującej, która nadaje lub odbiera uprawnienie w KSeF. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 6 osób) pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia osoby uprawnionej do korzystania z KSeF trzeba wymienić w dodatkowym formularzu ZAW-FA.

Tak wypełnione zawiadomienie ZAW-FA należy przesłać do urzędu skarbowego w postaci papierowej. Za jego pomocą można zgłosić tylko pierwszą osobę. Kolejne osoby o najszerszym zakresie uprawnień zgłaszane mogą być drogą elektroniczną przez osobę uprawnioną do nadawania uprawnień.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAW-FA DO POBRANIA 

4.8/5 - (16 votes)