Jest już najnowsza wersja COMARCH OPTIMA dostosowana do przepisów na 2022 rok – „Polski Ład”

Zmiany COMARCH ERP OTIMA w wersji 2022.2.1 POLSKI ŁAD

Zobacz jak zaktualizować OPTIMA do najnowszej wersji: https://www.systemyit.pl/aktualizacja-optima/

Aktualną wersję COMARCH ERP OPTIMA otrzymasz bezpłatnie w kilka sekund uzupełniając formularz:  Zmiany w  COMARCH OPTIMA 2022.2.1 – POLSKI ŁAD

  1. Płace i Kadry – Nowości

  Polski Ład- naliczanie zaliczki podatku.
  Wprowadzono zmiany w wyliczaniu zaliczek podatku od wynagrodzeń wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  Sposób ustalania podstawy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców uzależniony jest od sposobu opodatkowania.

  Opodatkowanie na zasadach ogólnych – podatek wg skali podatek liniowy

  Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. składka zdrowotna ustalana jest na dotychczasowych zasadach. Składka będzie wynosić 9% podstawy, którą stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.
  Składka zdrowotna za kolejne miesiące:
  Od lutego 2022 roku miesięczną podstawę wymiaru składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według skali lub liniowo stanowić będzie dochód uzyskany w poprzedni miesiącu.

  Miesięczny dochód ustalany jest następująco:
  Dochód za pierwszy miesiąc jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy o PIT. Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów.
  W przypadku, gdy tak ustalona podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku składkowym, podstawę wymiaru składki stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. 3.010 zł).
  W przypadku osób, które osiągają przychody z działalności gospodarczej i opłacają podatek dochodowy w formie podatku liniowego stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 4,9%. Jeżeli jednak składka zdrowotna obliczona w ten sposób będzie niższa niż kwota 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 270,90 zł) należy podnieść wysokość składki do tej kwoty. W takim przypadku obowiązującą podstawą wymiaru składki będzie kwota minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 3 010 zł).

  Karta podatkowa

  W powyższym przypadku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy

  Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

  Od stycznia 2022 r. miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota odpowiadająca:

  • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczyły 60 000 zł,
  • 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) przekroczyły 60 000 zł, ale nie przekroczyły 300 000 zł,
  • 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym) przekroczyły 300 000 zł

  Pozostałe osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby współpracujące

  Od stycznia 2022 r. podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą niezaliczonych do powyżej wymienionych grup oraz osób współpracujących będzie kwota odpowiadająca 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka zdrowotna będzie stanowiła 9% podstawy.

  Polski Ład- naliczanie zaliczki podatku.
  Wprowadzono zmiany w wyliczaniu zaliczek podatku od wynagrodzeń wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  2. Kody tytułu ubezpieczeń

  Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021. Dodano nowe kody 2330 i 2250 oraz zmodyfikowano opisy dla kodów 0941,2501,2511,2601,2701.

  3. Kod terminu składania deklaracji ZUS

  Zaktualizowano kody terminów składania deklaracji ZUS. Dodano nowy kod 6 (20 dzień następnego miesiąca), kody 2 i 4 ustawiono jako kody historyczne.

  4. PIT-2 w wersji 7

  Dostosowano wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do nowego wzoru.

  5. Wprowadzono zmiany Oddelegowanie – ulga pracowników

  W wypłatach pracowników oddelegowanych do pracy za granicę odprowadzających podatek za granicą nie będzie naliczana ulga dla pracowników (tzw. ulga dla klasy średniej). Kwota ‘Podstawy podatku zagr.’ nie będzie uwzględniana do limitu przychodu, od którego zależy prawo do ulgi dla pracowników podczas naliczania kolejnych wypłat w danym miesiącu.

  Więcej informacji o zmianach na stronie Comarch

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-29/

  KSIĘGOWOŚĆ

  Umożliwiono naliczanie rocznych deklaracji na formularzach obowiązujących za rok 2021 wraz z ich wydrukami:

  • PIT-28(24) z załącznikami: PIT-28/B(18), PIT/O(26), PIT/D(30), PIT/2K(8), PIT/WZR(2),
  • PIT-36(29) z załącznikami: PIT/B(19), PIT/O(26), PIT/D(30), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/Z(10), PIT/BR(5), PIT/IP(3), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(2),
  • PIT-36L(18) z załącznikami: PIT/B(19), PIT/ZG(7), PIT/Z(10), PIT/BR(5), PIT/O(26), PIT/IP(3), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(2),
  • PIT-37(28) z załącznikami: PIT/O(26), PIT/D(30), PIT-2K(8).

  Więcej informacji o zmianach na stronie Comarch

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-28/

   

  Rate this post