Nowości w Comarch Optima w wersji 2022.5.1

Nowa wersja Optima Comarch uwzględnia Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. (M.P. 2022 r., poz. 469) oraz obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 11 maja 2022 r. W sprawie wskaźnika waloryzacji przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2022 r. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (M.P. z 2022, poz. 480).

 

Zobacz jak zaktualizować OPTIMA do najnowszej wersji: https://www.systemyit.pl/aktualizacja-optima/

Aktualną wersję COMARCH ERP OPTIMA otrzymasz bezpłatnie w kilka sekund uzupełniając formularz:   

  Nowości w Comarch Optima w wersji 2022.5.1 w module Księgowość

  • Dodano nowy wzór zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9), uwzględniający zmiany związane z Polskim Ładem, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

   

  • Zaliczka na PIT-28(16)  W przypadku rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych umożliwiono odliczenie od przychodu 50% zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne.  Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona (nie podlega odliczeniu) na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona. Dla kwot dodanych od czerwca 2022 r. pole Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona dostępne jest w sekcji Odliczenia od przychodu.

   

  • Zaliczka na PIT-36(20)   W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej oraz obniżono stawkę podatku z 17% na 12% dla pierwszego progu podatkowego. Ze względu na obniżenie stawki podatku, ulga podatkowa wynosi 3 600 zł (kwota wolna od podatku wynosi nadal 30 000 zł).  Zaliczki/ korekty zaliczek na PIT-36(20) za miesiące od czerwca do grudnia 2022 r./ od drugiego kwartału 2022 r. liczone są według skali podatkowej, gdzie pierwszy próg to 12% i ulga podatkowa: 3 600 zł (niezależnie od ustawień w Konfiguracji). Zaliczki/ korekty zaliczek na PIT-36(19) za miesiące od stycznia do maja 2022 r./ za pierwszy kwartał 2022 r. liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% i ulga podatkowa: 5 100 zł.

   

  •  Zaliczka na PIT-36L(9)W przypadku rozliczenia podatkiem liniowym umożliwiono odliczenie od dochodu zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (maksymalnie 8 700 zł).Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola Składka na ubezpieczenie zdrowotne (nie podlega odliczeniu) na: Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dla kwot dodanych od czerwca 2022 r. pole Składka na ubezpieczenie zdrowotne dostępne jest w sekcji Odliczenia od dochodu.

   

  • Księgowość. Zaliczka uproszczona na PIT-36L(3). Dodano nowy wzór zaliczki uproszczonej PIT-36L(3), uwzględniający zmiany związane z Polskim Ładem, wraz z jej wydrukiem.

   

  • Zmiana formy opodatkowania z PIT-28 na PIT-36.  Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych za miesiące lipiec – grudzień 2022 r. na zakładce 1 PIT-36 dostępny jest parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku. Parametr jest możliwy do zaznaczenia tylko w miesiącu lipcu 2022 r. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych za miesiąc lipiec zaznaczono parametr Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku to jest on automatycznie zaznaczany na kwotach indywidualnych dodanych za kolejne miesiące, bez możliwości jego odznaczenia. Parametr jest możliwy do odznaczenia tylko na formularzu kwot indywidualnych za miesiąc lipiec 2022 r.

   

  Więcej informacji uzyskasz https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022_5/index.php/dokumentacja/ksiegowosc-31/

   

  Nowości w Comarch Optima w wersji 2022.5.1 w module Kadry i Płace

  Nowa wersja Optima Comarch uwzględnia Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. (M.P. 2022 r., poz. 469) oraz obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 11 maja 2022 r. W sprawie wskaźnika waloryzacji przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2022 r. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (M.P. z 2022, poz. 480).

  1. Wskaźniki

  Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

  Wartości obowiązujące od 1.06.2022:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6235,22 zł
  • minimalna stawka uczniów I roku: 311,76 (5%)
  • minimalna stawka uczniów II roku: 374,11 (6%)
  • minimalna stawka uczniów III roku: 436,47 (7%)
  • młodociany – przyuczenie: 249,41 (4%)

  Wartości obowiązujące od 1.07.2022:

  • wskaźnik waloryzacji: 110,2%.

  Konfiguracja / Program / Płace / Stałe podatkowe

  Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.07.2022 r.

  • Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 300 zł
  • Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych:
   -dochód do 120000,00 zł – 12,00 %
   – dochód ponad 120000,00 – 32,00 %
  • Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 300 zł
  • Ulga podatkowa (kwota roczna): 3600 zł
  • Procent zaliczki podatku dla umów: 12,00 %

  2. Polski Ład. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.07.2022 roku i będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako lipiec 2022 i późniejszy. Naliczanie zaliczki podatku. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w wypłatach. Od 1.07.2022 r. będzie stosowana stawka podatku 12% w pierwszym progu podatkowym oraz nowa wartość ulgi podatkowej 300zł.

  3. Zwolnienie z PIT. Od 1 lipca 2022 roku zostanie rozszerzony katalog przychodów, do których będzie stosowane zwolnienie z PIT dla osób do 26 lat, osób, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiły o emeryturę tylko pracują dalej, osób wychowujących co najmniej czworo dzieci oraz osób, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnieniem podatkowym zostaną objęte zasiłki macierzyńskie.

   

  Więcej informacji o zmianach na stronie Comarch:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022_5/index.php/dokumentacja/place-i-kadry-32/

   

  Nowości w Comarch Optima w wersji 2022.5.1 w module Handel z magazynem

  1. Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur. Umożliwiono wysyłanie Faktur ustrukturyzowanych do Krajowego Systemu e-Faktur oraz możliwość odbioru UPO po poprawnej wysyłce.
  2. Współpraca z terminalem płatniczym Polskie ePłatności. Integracja z terminalem dostępna będzie od 20.06.2022. W ramach integracji umożliwione zostanie wykonanie operacji płatności i zwrotów.W konfiguracji programu Stanowisko/Ogólne/Terminal płatniczy zostały dodane dwa modele terminali: Polskie ePłatności, Polskie ePłatności – połączenie terminalowe.Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach FS, PA, WZ z płatnością i FZAL

   Płatność za pomocą terminala Polskie ePłatności odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.

  3. Eksport/ import receptur z pliku.Na formularzu dokumentu Przyjęcia wewnętrznego produktu, z poziomu podglądu pozycji dokumentu oraz z poziomu Formularza receptury umożliwiono wykonanie eksportu/ importu składników receptury z pliku txt, a także eksportu/importu receptury z pliku Excel, z poziomu Cennika.

   

  Więcej informacji o zmianach na stronie Comarch:

  https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2022_5/index.php/dokumentacja/handel-z-magazynem-26/

   

   

   

   

  5/5 - (1 vote)