Od 1 października 2013 r. wprowadzony został bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji oczywistych pomyłek (korekty paragonów).Obowiązek ten wynika z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących:
„…5. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:
1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podatnik ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy sprzedaż w prawidłowej wysokości….”

System COMARCH OPTIMA jest przygotowany pod kątem ewidencji tych pomyłek. Ewidencja ta dotyczy korekt paragonów. Podczas wystawiania korekty do paragonu (Zwrot do paragonu) operator ma możliwość ustawienia czego dotyczy korekta przez odpowiedni wybór zwrot/pomyłka:

Ewidencja Oczywistych Pomyłek COMARCH OPTIMA

Po wyborze przyczyny korekty operator powinien w zakładce Płatności w polu OPIS dodać informację na temat przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki (obowiązek wynikający  z Rozporządzenia Ministra Finansów).
Poprawnym wyborem przyczyny korekty i jej opisu system odwdzięczy się nam gotowym zestawieniem na liście paragonów:

 

Ewidencja Oczywistych Pomyłek – wydruk COMARCH OPTIMA

Po jego wyborze podajemy zakres dat który ma objąć raport, w wyniku otrzymamy gotowy wydruk :Ewidencja pomyłek dla kasy rejestrującej za okres od: do:

W wyniku otrzymamy raport:

Ewidencja oczywistych pomyłek

Ewidencja oczywistych pomyłek

 

Podobnie sytuacja wygląda z ewidencją zwrotów i reklamacji. Użytkownik w przypadku reklamacji , zaznacza jako przyczynę – zwrot. Zestawienie stworzone przez COMARCH – Ewidencja zwrotów/reklamacji zawiera dodatkowo informację na temat zwracanych pozycji zgodnie z rozporządzeniem:

4. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:
1) datę sprzedaży;
2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Poniżej nagłówek raportu COMARCH:

Ewidencja zwrotów i reklamacji

Ewidencja zwrotów i reklamacji